Salg & Leveringsbetingelser

Salg & Leveringsbetingelser

1. ANVENDELSE


1.1 Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse ved ethvert salg af varer og tjenesteydelser fra 2CTRL ApS (herefter ”Sælger”) til kunden (herefter ”Køber”). Dette gælder også, selvom Køber under købsforhandlingerne eller i Købers udbudsmateriale eller i Købers bekræftelse af købet over for Sælger har anført andre vilkår for købet, idet alle sådanne vilkår anses for frafaldet ved Sælgers endelige tiltrædelse af købet, medmindre Sælger heri udtrykkeligt skriftligt gengiver de enkelte betingelser, der pålægges Sælger, og som er andre eller anderledes formulerede end de i disse salgs- og leveringsbetingelser anførte.2. TILBUD OG ACCEPT


2.1 Kun skriftlige tilbud er gældende for Sælger. Tilbud er gældende i 30 dage. Den i tilbuddet angivne leveringshorisont/-tidspunkt er alene vejledende, og leveringstiden er først endelig, når den er anført i ordrebekræftelsen, jfr. dog i øvrigt pkt. 5.2.3. PRISER


3.1 Priser i tilbud, ordrebekræftelser og kontrakter er dagspriser ekskl. moms og afgifter. Sælger forbeholder sig ret til at ændre priser i tilfælde af væsentlige ændringer i indkøbspriser, produktionsomkostninger, arbejdsløn, råmaterialer, underleverancer, valutakurser, fragt, diskonto, told, skatter, afgifter og o.l. samt ved begivenheder, der er om- fattet af pkt. 7.4. BETALING


4.1 Medmindre andet er aftalt, skal betaling erlægges senest 8 dage fra fakturaens udstedelse. Manglende overholdelse af Sælgers betalingsvilkår anses som væsentlig misligholdelse, der berettiger Sælger til at standse yderligere leverancer samt til at kræve ethvert tilgodehavende, forfaldent som u-forfaldent, indbetalt straks.


4.2 Erlægger Køber ikke betaling i rette tid, er Sælger berettiget til fra forfaldsdagen at beregne morarente med 2 % pr. påbegyndt måned efter forfaldsdagen samt kræve rykker- og inkassogebyrer i overensstemmelse med lovgivningen.


4.3 Køber er hverken berettiget til at holde nogen del af det fakturerede beløb tilbage eller til at foretage modregning i nogen del af det fakturerede beløb med eventuelle modkrav mod Sælger, som ikke skriftligt er anerkendt og accepteret af Sælger.


4.4 Uanset om andre betalingsvilkår tidligere måtte være aftalt med Sælger, er Sælger i tilfælde af Købers forsinkelse med købesummens betaling berettiget til at gøre fremtidige leverancer betinget af kontant betaling, eller at Køber stiller fornøden sikkerhed.


4.5 Uanset ovenstående forbeholder Sælger sig ret til, før levering, at afkræve garanti for betaling eller betaling forud for levering.5. LEVERING OG LEVERINGSTID


5.1 Medmindre anden leveringsklausul er aftalt, sker levering AB lager på den i tilbuddet/ ordrebekræftelsen angivne adresse i Danmark i standard emballage i henhold til gældende INCOTERMS 2000 ”ex works”. Forsendelse sker således for Købers risiko og regning.


5.2 Den i tilbuddet angivne leveringshorisont/-tidspunkt er alene vejledende, og leveringstiden er først endelig, når den er anført i ordrebekræftelsen. Leveringstiden i ordrebekræftelsen er fastsat af Sælger efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved ordrebekræftelsens afsendelse. Medmindre andet skriftligt aftales, anses en levering for rettidig, såfremt levering sker i perioden fra 1. hverdag før til 1. hverdag efter en i ordrebekræftelsen anført konkret dato, medens levering anses for rettidig, såfremt levering sker i perioden fra 3 hverdage før til 3 hverdage efter en i ordrebekræftelsen angivet leve- ringsuge. Dette gælder dog ikke, hvis det i ordrebekræftelsen er angivet, at leveringsterminen er fast.


5.3 Køber er ikke berettiget til at udskyde den aftalte leveringstermin uden forudgående aftale med Sælger.


5.4 I tilfælde af forsinkelse skal Køber reklamere straks. Køber kan herefter alene hæve købet, såfremt Sælger ikke har leveret senest 14 hverdage efter skriftligt påkrav til Sælger fra Køber. Køber kan i intet tilfælde kræve erstatning som følge af forsinkelse.6. EJENDOMSFORBEHOLD


6.1 Sælger forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen og de med salgsgenstandens levering eventuelle forbundne omkostninger til f.eks. levering og montering er betalt af Køber. Ved betaling med check eller veksel anses betaling ikke som endelig betaling, før fuld indfrielse har fundet sted, og pengeinstituttets eventuelle indsigelsesfrist er udløbet. Ejendomsforbeholdet påvirker ikke risikoovergangen til Køber ved levering, jfr. pkt. 5.1.7. FORCE MAJEURE


7.1 Sælger er ikke ansvarlig for forsinkelse i tilfælde af force majeure, herunder, men ikke begrænset til, arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er her- re over, såsom brand, krig, beslaglæggelse, valutarestrik- tioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, forsinkelse, kassation af større varepartier, restriktioner af drivkraft samt tillige i tilfælde af mangelfulde eller manglende leverancer fra underleve- randør, uanset årsagen hertil.


7.2 I disse tilfælde udskydes rettidig levering til begivenhedens udløb, dog maksimalt 30 dage, efter hvilken frist begge parter skal være berettigede til at hæve handlen, uden at det skal betragtes som misligholdelse.8. GARANTI OG MANGLER


8.1 For alle produkter leveret af Sælger garanterer Sælger for funktionaliteten i 12 måneder med mindre andet er anført på fakturaen regnet fra fakturadatoen. Garantien dækker dog ikke fejl og mangler opstået som følge af almindelig slid og ælde, forkert eller usædvanlig betjening, overbelastning, mangelfuld vedligeholdelse samt ved forsøg på reparationer, justeringer og ændringer, der ikke er udført af Sælger eller med Sælgers skriftlige samtykke.


8.2 Det påhviler Køber straks ved leveringen at foretage sædvanlige undersøgelser af det leverede, herunder om mængden er korrekt, og om der er tydelige fejl og mangler. Reklamationer over at det leverede er mangelfuldt eller ikke kontraktmæssigt, som Køber har eller burde have konstateret ved undersøgelse af de leverede varer ved modtagelsen, skal ske skriftligt umiddelbart efter varens modtagelse og under alle omstændigheder senest 5 dage.

Find os

2CTRL APS                                           

Metalgangen 19E | 2690Karlslunde

+45 2594 4344